ใบคำร้องทั่วไป
ใบลาเรียน
ใบขอเรียนทดแทน
ใบขอสลับวันสอบ
แบบเสนอทำรายงานวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ว.1)
แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ว.2)
แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ว.3)
แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อรับการตรวจรูปแบบ (ว.4)
แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ว.5)
อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก (ว.6)
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (ว.7)
แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ว.9)
แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว.11)
รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
แบบกำหนดวันและรายงานผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกทำแผนธุรกิจ
   
การใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
   
การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณทางการเงิน
  - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
  - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4
 
คู่มือการใช้ Financial calculator
  - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
  - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4
   
กระดาษโครงการ MMM แบบที่ 1 , แบบที่ 2
กระดาษโครงการ SAT แบบที่ 1 , แบบที่ 2
กระดาษโครงการ SUN แบบที่ 1 , แบบที่ 2
   
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
สำหรับ นักศึกษาโครงการ
ตรวจผลสอบ
ประกาศข่าวถึงนักศึกษา
ตารางบรรยาย
คอลัมน์ลองอ่านดู
column หนังสือน่าอ่าน
 
 
 
 

 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593

rumba.mmm@gmail.com
 
     
คอลัมน์ "ลองอ่านดู" กำหนดการ.. ข้อปฏิบัติ.. วิดีโอการซ้อม.. ตรวจสอบรายชื่อ..