ใบคำร้องทั่วไป
ใบลาเรียน
ใบขอเรียนทดแทน (เฉพาะ MLW.9, Twin.)
กระดาษโครงการ MMM แบบที่ 1 , แบบที่ 2
กระดาษโครงการ SAT แบบที่ 1 , แบบที่ 2
กระดาษโครงการ SUN แบบที่ 1 , แบบที่ 2
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
แบบกำหนดวันและรายงานผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ
แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาชั้นปริญญาโท  หลักสูตรแผน ก
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มแสดงความจำนง เลือกทำแผนธุรกิจ
   
การใช้ โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
   
การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณทางการเงิน
  - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
  - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4
 
คู่มือการใช้ Financial calculator
  - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
  - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4
   
   
Register Internet RU
Login เข้าใช้ระบบเครือข่าย RU
Logout ออกจากระบบเครือข่าย
แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน
สำหรับ นักศึกษาโครงการ
ตรวจผลสอบ
ประกาศข่าวถึงนักศึกษา
ตารางบรรยาย
คอลัมน์ลองอ่านดู
column หนังสือน่าอ่าน
 
 
 

 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610
โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593

rumba.mmm@gmail.com
 
     
คอลัมน์ "ลองอ่านดู" กำหนดการ.. ข้อปฏิบัติ.. วิดีโอการซ้อม.. ตรวจสอบรายชื่อ..