ข้อมูล ประวัติความเป็นมา
ชื่อโครงการ
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
 
 
 
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
วิธีการรับสมัคร และคัดเลือก
 
 
 
ระบบการศึกษา การวัดผล
ระบบการศึกษา
การลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
วิธีการวัดผล
การสำเร็จการศึกษา
 
 
 
หลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
แผนการศึกษา 
คำอธิบายรายวิชา 
การสอบประมวลความรู้
 
 
 
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าฟังบรรยาย
ข้อปฏิบัติในการเข้าฟังบรรยาย
ข้อปฏิบัติในการสอบ
ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปดูงาน
ข้อปฏิบัติอื่นๆ
การบอกเลิกหรือพักการศึกษา
การย้ายสาขาวิชาที่ศึกษา
การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารแนบขอใบรับรอง
แจ้งสำเร็จการศึกษา
ลาพัก/รักษาสภาพ/ลาออก
 
 

 โครงสร้างหลักสูตร (รหัสวิชาใหม่ เริ่มใช้ภาค 1/2555)
 หมวดวิชาบังคับ
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม ไม่นับหน่วยกิต
RAM 6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต
BUS 6001 การบัญชีการเงิน ไม่นับหน่วยกิต
 
หมวดวิชาแกนบังคับ
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 หน่วยกิต
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3 หน่วยกิต
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วยกิต
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาการจัดการทั่วไป
BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ 3 หน่วยกิต
BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 หน่วยกิต
BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ 3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาการเงินและการธนาคาร
BUS 7202 การจัดการการลงทุน 3 หน่วยกิต
BUS 7203 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
BUS 7204 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
BUS 7205 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการเงิน 3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาการตลาด
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
BUS 7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 หน่วยกิต
BUS 7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด 3 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาการบัญชี
BUS 7401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
BUS 7402 การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม 3 หน่วยกิต
BUS 7403 การบัญชีภาษีอากร 3 หน่วยกิต
BUS 7404 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
   
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
BUS 7096 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
   
การสอบประมวลความรู้
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ *  
   
หมายเหตุ
* สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า

** นักศึกษาจะต้องเรียน
- วิชาบังคับ RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม, RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
- วิชาปรับพื้นฐาน BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอักฤษทางธุรกิจ, BUS 6001 การบัญชีการเงิน
สอบให้ได้ S จึงจะจบการศึกษาตามหลักสูตร

*** อักษรในวงเล็บ () คือรหัสวิชาเดิม

 โครงสร้างหลักสูตร (เทียบรหัสนักศึกษาเก่า)
 หมวดวิชาบังคับ
RAM 6000 (RU 600) ความรู้คู่คุณธรรม ไม่นับหน่วยกิต
RAM 6003 (RU 603) การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
BUS 6000 (BM 500) เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต
BUS 6001 (BM 501) การบัญชีการเงิน ไม่นับหน่วยกิต
 
หมวดวิชาแกนบังคับ
BUS 6010 (BM 600) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 6011 (BM 601) การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
BUS 6012 (BM 602) การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
BUS 6013 (BM 603) การจัดการการตลาด 3 หน่วยกิต
BUS 6014 (BM 604) การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3 หน่วยกิต
BUS 6015 (BM 605) การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วยกิต
BUS 6016 (BM 606) วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 7017 (BM 607) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาการจัดการทั่วไป
BUS 7120 (BM 611) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
BUS 7105 (BM 613) การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 หน่วยกิต
BUS 7101 (BM 614) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
BUS 7122 (BM 615) ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการ 3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาการเงินและการธนาคาร
BUS 7202 (BM 622) การจัดการการลงทุน 3 หน่วยกิต
BUS 7203 (BM 623) การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
BUS 7204 (BM 624) ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
BUS 7205 (BM 625) ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการเงิน 3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาการตลาด
BUS 7301 (BM 631) พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
BUS 7302 (BM 632) การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 หน่วยกิต
BUS 7310 (BM 639) การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 7305 (BM 635) ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด 3 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาการบัญชี
BUS 7400 (BM 641) รายงานการเงินทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 7402 (BM 642) การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม 3 หน่วยกิต
BUS 7403 (BM 643) การบัญชีภาษีอากร 3 หน่วยกิต
BUS 7404 (BM 645) ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
   
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
BUS 7096 (BM 697) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
   
การสอบประมวลความรู้
BUS 7097 (BM 698) การสอบประมวลความรู้ *  
   
หมายเหตุ
* สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า

** นักศึกษาจะต้องเรียน
- วิชาบังคับ RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม, RU 603 บัณฑิตศึกษา
- วิชาปรับพื้นฐาน BM 500 เทคนิคการอ่านภาษาอักฤษทางธุรกิจ, BM 501 การบัญชีการเงิน
สอบให้ได้ S จึงจะจบการศึกษาตามหลักสูตร

*** อักษรในวงเล็บ () คือรหัสวิชาเดิม

   องค์ประกอบของหลักสูตร

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) ประกอบด้วย 

1.1 หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
1.3 หมวดวิชาแกนบังคับ 24  หน่วยกิต
1.4 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12  หน่วยกิต
  -  กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป  
  -  กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร  
  -  กลุ่มวิชาการตลาด  
  -  กลุ่มวิชาการบัญชี  
1.5 หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3  หน่วยกิต
1.6 หมวดสอบประมวลความรู้ 0*  หน่วยกิต

*** หมายเหตุ ***
   1. นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับ RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม RAM 6003 บัณฑิตศึกษา และวิชาปรับพื้นฐาน BUS 6000 เทคนิคการ อ่านภาษาอักฤษทางธุรกิจ และ BUS 6001การบัญชีการเงิน สอบให้ได้ S จึงจะจบการศึกษาตามหลักสูตร
   2. หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้อง สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination:BM 698)ข้อเขียนและ/หรือ ปากเปล่า


  แผนการศึกษา

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) ประกอบด้วย 

ปี 1 ภาคเรียนที่ 1  
  หน่วยกิต
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม -
RAM 6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา -
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ -
BUS 6001 การบัญชีการเงิน -
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3
BUS 6012 การจัดการการเงิน 3
รวม 9
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2
BUS 6013 การจัดการการตลาด 3
BUS 6014  การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3
BUS 6015  การจัดการการดำเนินงาน 3
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3
รวม 12
 
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1
BUS ....... วิชาเฉพาะสาขา (3 วิชา) 9
BUS 7096  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
รวม 12
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2
BUS........  วิชาเฉพาะสาขา 3
BUS 7017  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
BUS 7097 สอบประมวลความรู้* -
รวม 6
รวมตลอดหลักสูตร 39
* สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า   
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับ RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม RAM 6003 บัณฑิตศึกษา และวิชาปรับพื้นฐาน
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอักฤษทางธุรกิจ และ BUS 6001การบัญชีการเงิน สอบให้ได้ S จึงจะจบการศึกษาตามหลักสูตร

  การสอบประมวลความรู้

     หลังจากที่ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้อง สอบประมวลความรู้ ทั้งข้อเขียนและ ปากเปล่า ตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงการสอบประมวลความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่จะนำหลักวิชาการและ ประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย โดยการทดสอบข้อเขียน และปากเปล่า ให้ได้สัญลักษณ์  "S"  นักศึกษามีโอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรู้ได้สองครั้ง
หลักเกณฑ์ในการขอสอบประมวลความรู้
1. สอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร
2. คะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. นักศึกษามีสิทธิสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง