ข้อมูล ประวัติความเป็นมา
ชื่อโครงการ
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
 
 
 
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
วิธีการรับสมัคร และคัดเลือก
 
 
 
ระบบการศึกษา การวัดผล
ระบบการศึกษา
การลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
วิธีการวัดผล
การสำเร็จการศึกษา
 
 
 
หลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
แผนการศึกษา 
คำอธิบายรายวิชา 
การสอบประมวลความรู้
 
 
 
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าฟังบรรยาย
ข้อปฏิบัติในการเข้าฟังบรรยาย
ข้อปฏิบัติในการสอบ
ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปดูงาน
ข้อปฏิบัติอื่นๆ
การบอกเลิกหรือพักการศึกษา
การย้ายสาขาวิชาที่ศึกษา
การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารแนบขอใบรับรอง
แจ้งสำเร็จการศึกษา
ลาพัก/รักษาสภาพ/ลาออก
 
 

  รายชื่อวิชา

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) ประกอบด้วย 

หมวดวิชาบังคับ
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 0(3-0) หน่วยกิต
RAM 6000 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 0(3-0) หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 0(3-0) หน่วยกิต
BUS 6001 การบัญชีการเงิน  0(3-0) หน่วยกิต
หมวดวิชาแกนบังคับ
หมวดวิชาบังคับ จำนวน 8 วิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต  ดังนี้
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 6012 การจัดการการเงิน 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 6013 การจัดการการตลาด 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0) หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเฉพาะสาขา จำนวน 12 หน่วยกิต  ดังนี้
(1) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ 3(3-0) หน่วยกิต
(2) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
BUS 7202 การจัดการการลงทุน 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7203 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7204 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7205 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการเงิน 3(3-0) หน่วยกิต
(3) สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด 3(3-0) หน่วยกิต
(4) สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
BUS 7401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7402 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7403 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0) หน่วยกิต
BUS 7404 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการบัญชี 3(3-0) หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จำนวน 1 วิชา เท่ากับ 3 หน่วยกิต
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 3(3-0) หน่วยกิต
หมวดวิชาประมวลความรู้ 
หมวดวิชาประมวลความรู้  ดังนี้
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ 0(3-0) หน่วยกิต

  คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
-  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morarity)
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้และศักยภาพในการคิดปลูก ฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวกำกับ การแสดง พฤติกรรมและใช้ศาสตร์แห่ง วิชาชีพ อย่างถูกต้องเหมาะสม กับการเป็นทรัพยกรมนุษย์
ที่มีคุณค่าต่อสังคม ภูมิใจในความเป็นไทยมีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
การวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการ และแนวทางในการบริหาร จัดการชีวิต
ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
-  RAM 6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study)
   ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและวิธีการเขียน รายงาน บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอก สารประกอบ
การค้นคว้าและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อวิธีการนำเสนอ ด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
-  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุระกิจ (Techniques for Reading English Business Texts)
   ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจเทคนิคการอ่านตำราการตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ทางไวยากรณ์ สื่อสารหลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่างๆ ที่ผู้เขียนนำ มาสื่อความหมายทางวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่างๆ
-  BUS 6001 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
   ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การบันทึก รายการ การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุง
บัญชี และการจัดทำงบการเงิน งบต้นทุนการผลิต หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณ ค่าเสื่อมราคา การตัดจำนวนสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน และหลักการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต
-  BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
   ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
-  BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior)
   ศึกษาการจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกชน กลุ่มสังคมย่อย ตลอดจนระบบองค์การโดยรวม ครอบคลุมถึงหลักการจัดการ ประมุขศิลป์
การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ระหว่างบุคคล และการจัดการระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาเรื่องจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์
-  BUS 6012 การจัดการการเงิน (Financial Management)
   ศึกษากระบวนการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการ สึกษากระบวนการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน
แนวความคิด ของความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมิน มูลค่า พันธบัตรและหุ้นสามัญ
การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินลงทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง
และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ งบการเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุมของ เงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน
โครงสร้าง เงินลงทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการ โดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
-  BUS 6013 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
   ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาดการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทาง การตลาด
-  BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Executives)
   ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูล ทางบัญชีและการจัดการรายงานแนวความคิด เกี่ยวกับต้นทุน และวิธีการทางบัญชี
ต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กำไรการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและ บูรณาการ
ทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
-  BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
   ศึกษาและ วิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและ การจัดการดำเนินงาน ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและ การบริการซึ่งเน้นการประยุกต์
หลักการดำเนินงาน และเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ ระบบสารสนเทศ ในการจัดการ
การกำหนดกลยุทธ์การผลิตและ การดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ
การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และ  การจัดการ โซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการ
วัสดุและ สินค้าคงคลังการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์และการจัดการซ่อมบำรุง
-  BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)
   ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา
การสร้างสมมติฐาน การกำหนดโครงร่าง การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ ใช้ใน
เชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียมการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย
-  BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
   ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ ภายนอกองค์การจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะกำหนดพันธกิจ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การ โดยเน้นการศึกษาถึงวิธีการกำหนด นโยบายและกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง การควบคุมและประเมิน
ผลกลยุทธ์นั้น โดยการศึกษาจะเน้นการใช้กรณีศึกษา และรูปแบบจำลองทางธุรกิจเป็นหลัก
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 12 หน่วยกิต (กำลังปรับปรุง..)
1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
3. สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
4. สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 3 หน่วยกิต
-  BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
   วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหา และทำการวิจัยในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ
หมวดวิชาสอบประมวลความรู้
-  BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
   การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ ในการปฏิบัติ
งานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวล ความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตาม ที่สาขาวิชากำหนด