เรียนวันเสาร์

VLT-SAT รุ่นที่ 13

VLT-SAT รุ่นที่ 15/1

VLT-SAT รุ่นที่ 15/2

- วิชาเอกการจัดการ วิชาที่ 3 -  วิชาที่ 5 -  วิชาที่ 4
- วิชาเอกการจัดการ วิชาที่ 2 -  วิชาที่ 4 -  วิชาที่ 3