หมายเหตุ : ผู้สมัครท่านใดที่ไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้
ตามที่โครงการกำหนด
ในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562
สามารถติดต่อขอสอบสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้ที่
โทร. 02-3108955-6 , 085-071-4002

Copyright © 2001 M.B.A. for Modern Managers. All Rights Reserved. created with webmaster mmm.