ผลสอบรุ่นที่ 4
ผลสอบรุ่นที่ 5
ผลสอบรุ่นที่ 6
ผลสอบรุ่นที่ 7
ผลสอบแก้ไอ รุ่นที่ 4
ผลสอบแก้ไอ รุ่นที่ 5
ผลสอบแก้ไอ รุ่นที่ 6
ผลสอบแก้ไอ รุ่นที่ 7
ตรวจผลสอบกับบัณฑิตศึกษา
ผลการสอบเป็น S คือ ผ่านการสอบ
ผลการสอบเป็น U คือ ไม่ผ่านการสอบ
ผลสอบเป็น I หมายความว่า ไม่ผ่าน
อักษรระดับคะแนน ค่าอักษรระดับคะแนน
4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B   3.00
B- 2.67
C+ 2.33
2.00
C- 1.67
1.00
0.00
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาแกนบังคับ
กระบวนวิชา MLW 5/1 MLW 5/2 MLW 5/3
BUS 6000 ...Click... ...Click... ...Click...
BUS 6000 เพิ่มเติม      
BUS 6000 ฝากเรียน      
BUS 6001   ...Click... ...Click...
BUS 6001 เพิ่มเติม      
BUS 6001 ฝากเรียน      
BUS 6010   ...Click...  
BUS 6010 เพิ่มเติม      
BUS 6010 ฝากเรียน      
BUS 6011 ...Click...   ...Click...
BUS 6011 เพิ่มเติม      
BUS 6011 ฝากเรียน      
BUS 6012 ...Click... ...Click... ...Click...
BUS 6012 เพิ่มเติม      
BUS 6012 ฝากเรียน ...Click...   ...Click...
BUS 6013 ...Click... ...Click... ...Click...
BUS 6013 เพิ่มเติม      
BUS 6013 ฝากเรียน      
BUS 6014 ...Click... ...Click... ...Click...
BUS 6014 เพิ่มเติม      
BUS 6014 ฝากเรียน   ...Click...  
BUS 6015 ...Click...   ...Click...
BUS 6015 เพิ่มเติม      
BUS 6015 ฝากเรียน      
BUS 6016 ...Click...   ...Click...
BUS 6016 เพิ่มเติม      
BUS 6016 ฝากเรียน      
BUS 7017 ...Click... ...Click... ...Click...
BUS 7017 เพิ่มเติม      
BUS 7017 ฝากเรียน   ...Click... ...Click...
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาการจัดการทั่วไป
กระบวนวิชา  
BUS 7100 ...Click...
BUS 7100 เพิ่มเติม  
BUS 7100 ฝากเรียน  
BUS 7101  
BUS 7101 เพิ่มเติม  
BUS 7101 ฝากเรียน  
BUS 7105  
BUS 7105 เพิ่มเติม  
BUS 7105 ฝากเรียน  
BUS 7106 ...Click...
BUS 7106 เพิ่มเติม ...Click...
BUS 7106 ฝากเรียน ...Click...
หมวดวิชาการเงินและการธนาคาร
กระบวนวิชา  
BUS 7202  
BUS 7202 เพิ่มเติม  
BUS 7202 ฝากเรียน  
BUS 7203 ...Click...
BUS 7203 เพิ่มเติม  
BUS 7203 ฝากเรียน  
BUS 7204 ...Click...
BUS 7204 เพิ่มเติม  
BUS 7204 ฝากเรียน  
BUS 7205  
BUS 7205 เพิ่มเติม  
BUS 7205 ฝากเรียน  
หมวดวิชาการตลาด
กระบวนวิชา  
BUS 7301  
BUS 7301 เพิ่มเติม  
BUS 7301 ฝากเรียน  
BUS 7302 ...Click...
BUS 7302 เพิ่มเติม ...Click...
BUS 7302 ฝากเรียน  
BUS 7303  
BUS 7303 เพิ่มเติม  
BUS 7303 ฝากเรียน  
BUS 7305  
BUS 7305 เพิ่มเติม  
BUS 7305 ฝากเรียน  
หมวดวิชาการบัญชี
กระบวนวิชา  
BUS 7401  
BUS 7401 เพิ่มเติม  
BUS 7401 ฝากเรียน  
BUS 7402  
BUS 7402 เพิ่มเติม  
BUS 7402 ฝากเรียน  
BUS 7403 ...Click...
BUS 7403 เพิ่มเติม  
BUS 7403 ฝากเรียน  
BUS 7404  
BUS 7404 เพิ่มเติม  
BUS 7404 ฝากเรียน  
การค้นคว้าอิสระ
กระบวนวิชา MLW 5/1 MLW 5/2 MLW 5/3
BUS 7096   ...Click...  
BUS 7096 เพิ่มเติม      
BUS 7096 ฝากเรียน      
หมวดวิชาการสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) จัดการฯ การเงินฯ ตลาด บัญชี
BUS 7097 ล่าสุด ...Click...   ...Click... ...Click...
BUS 7097 ล่าสุด (ฝากเรียน) ...Click...   ...Click...  
BUS 7097 ...Click... ...Click... ...Click... ...Click...
BUS 7097 ฝากเรียน ...Click... ...Click... ...Click... ...Click...
 
ข้อความและข่าวสาร ในเว็บไซด์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ โดย
ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

ติดต่อ : อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610 โทร. 0-2310-8955-6 , 0-2310-8593 , 0-2310-8595-6
มีปัญหาในการเยี่ยมชมเว็บไซท์นี้กรุณาแจ้ง webmaster